Share:

Wang Xiu Zhu

Actress | * 06/10/1993 (26)
Photo of Wang Xiu Zhu

Born: Thursday, 06/10 1993 (June) (current age: 26 years + 351 days)
Zodiac sign: Gemini (Chinese zodiac sign: Rooster)
Other names for Wang Xiu Zhu (nicknames, foreign languages etc.):
"王秀竹"
"Wang Xiuzhu"
WatchPlayStream ID: PEOPLE:547234, Added: 10/09/2018, Last updated: 05/23/2020